×

Sütik kezelése

Bastion Házirend

BASTION Residence Házirendje

   
 1. A HÁZIREND CÉLJA
 

A Házirend célja, hogy a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIlI. törvény rendelkezéseinek megfelelően rögzítse azokat a szabályokat, melyek biztosítják, hogy a BASTION Residence Társasház lakói nyugodt és biztonságos körülmények között használják lakásaikat, azokhoz tartozó egyéb célú helyiségeket, valamint a közös tulajdonú helyiségeket. A Házirend rögzíti továbbá azokat az alapvető szabályokat, melyek a BASTION Residence Társasházhoz tartozó üzletek társasházi működésével kapcsolatosak.

 1. A HÁZIREND IDŐBELI HATÁLYA ÉS MÓDOSÍTÁSA

A Házirend rendelkezéseit a Társasház fennállása alatt végig alkalmazni kell.

A Házirend módosítására a Közgyűlés jogosult az Alapító Okiratban rögzített elvek, és a Szervezeti-Működési Szabályzatban leírt szabályok alkalmazásával.

 1. A HÁZIREND TERÜLETI HATÁLYA

A Házirend külön rögzíti a kizárólagos tulajdonú, illetve használatú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek használati szabályait, valamint külön tartalmazza a közösségi célú területekre, épületrészekre vonatkozó szabályokat.

Közösségi célú területek elsődlegesen a BASTION Residence Társasház belső és külső közlekedési területei (így különösen az előcsarnok, előterek, lépcsőházak, személyfelvonók, folyosók, az épületen belüli egyéb közlekedési célú helyiségek ide értve a garázsszintek közlekedő útjait is), valamint az épület körüli járdák és gépkocsi-behajtó.

Szabadidős célú területek

Szabadidős célú területek alatt a Szalag utca 30. szám alatti, „A” jelű épület parkosított belső kertjét értjük.

Személyzeti célú helyiségek, raktárak, szemétgyűjtő, műszaki helyiségek

Közös tulajdonban álló, de speciális funkciójuk révén a közös használ attól elzárt területek a személyzeti öltözők, azokhoz tartozó mellékhelyiségek, a szolgálati irodák, a raktárak, a műszaki helyiségek. Műszaki helyiség alatt minden olyan, a nyilvánosságtól elzárt területet kell érteni, ahová biztonsági okokból csak a műszaki szakszemélyzet léphet be. Az ilyen helyiségek rendeltetésszerű használatát a tulajdonostársak közössége a Közös Képviselőn keresztül ellenőrizheti.

Parkoló-szintek, tárolók

A BASTION Residence Társasház szerves részét képezik a Szalag utca 30. szám alatti „A” jelű épületből megközelíthető, az A épület földszintjén és 1. emeleti szintjén található gépkocsi-beállók, és a zárt tároló helyiségek.

A Házirend külön rögzíti a parkoló-szintek és a gépkocsi-beállók, valamint külön a parkolószinteken lévő tárolóhelyiségek használatára vonatkozó szabályokat.

 1. A HÁZIREND SZEMÉLYI HATÁLYA

A Házirend betartása minden olyan személyre kötelező, aki ideiglenesen, vagy állandó jelleggel a BASTION Residence Társasház lakóépületeiben tartózkodik. Ennek megfelelően a Házirend kiterjed:

a lakókra, így különösen:

          a tulajdonostársakra,

          a lakásokat, tárolókat, gépkocsi-beállókat, üzleteket ténylegesen használókra (akár bérleti jogviszony alapján, akár más jogcímen jogosultak a használatra),

          a tényleges használók lakótársaira, vendégeire.

a dolgozókra, így különösen:

          a tényleges használók alkalmazottjaira, valamint az érdekükben állandó, vagy eseti jelleggel eljáró munkavégzőkre (vállalkozók, megbízottak, stb.),

          a Közös Képviselő és a Társasház munkavállalóira, alkalmazottjaira, megbízott alvállalkozóikra.

A BASTION Residence Társasház területére személy- és/vagy vagyonvédelmi okokból, vagy más közérdekű célból eseti jelleggel belépő személyekre (orvos, mentő, rendőr, tűzoltó, egyéb hatósági személyek) a Házirend szabályai csak annyiban érvényesek, amennyiben azok nem ütköznek az ilyen feladatot ellátókra vonatkozó jogszabályok (vagy az adott hivatás gyakorlásához előírt egyéb szabályzatok) kötelező rendelkezéseibe.

 1. A HÁZ TISZTASÁGA

5.1 Általános rendelkezések

A BASTION Residence Társasház területének tisztán tartása a lakók közös érdeke.

A Házirendnek a tisztaságra vonatkozó általános rendelkezéseit a Házirend hatálya alá tartozó valamennyi személy köteles betartani.

A tisztaságra vonatkozó rendelkezések betartatását és a tisztítási tevékenységet a Gondnok felügyeli, illetve szervezi.

A kifogástalan tisztaság fenntartása érdekében a Közös Képviselő megbízása alapján a Gondnok Takarítási és Hulladékkezelési Szabályzatot készíttet, amelyben további részletes szabályok kerülnek kidolgozásra.

5.2 A Gondnok kötelessége

5.2.1 A Gondnok a lakóépületek takarítását alvállalkozóval, vagy saját munkavállalói állományba felvett munkatársakkal végezteti (a továbbiakban: takarítók).

5.2.2 A takarítást a hatályban lévő közegészségügyi jogszabályok által előírtaknak megfelelően kell végezni.

A takarítók kezelik a lépcsőházak aljában elhelyezésre került hulladékkonténereket, melyekbe a BASTION Residence Társasház területén képződő hulladék kerül, s ennek rendszeres elszállíttatásáról, valamint a hulladéktárolók fertőtlenítéséről a takarítók gondoskodnak.

5.2.3 A Gondnok felügyeli, hogy a takarítók a vonatkozó alvállalkozói szerződés, vagy munkáltatói utasítások valamint a Házirend és a Takarítási és Hulladékkezelési Szabályzat előírásainak megfelelően végezzék munkájukat.

5.3 A Társasház közös területének takarítási rendje

5.3.1 A takarítók előre meghatározott munkarendben, a Társasház állandó tisztaságát biztosítva, a lakóknak a Társasházzal szembeni magas szintű elvárásának eleget téve kötelesek végezni feladatukat.

5.3.2 A BASTION Residence Társasház közös belső és külső területeinek takarítását úgy kell ütemezni, hogy az a lakók nyugalmát ne zavarja. Ezt figyelembe véve a Takarítási és Hulladékkezelési Szabályzat meghatározza a takarítási munkákat napi-napszaki-heti-havi alkalom szerinti bontásban, illetve évszak-időjárás szerinti bontásban.

5.4 A lakók kötelességei

5.4.1 A lakóknak törekedniük kell a Társasház tisztaságának megőrzésére. A lakásokban és az üzletekben képződő hulladékot a lakók munkanapokon az erre kijelölt helyre kötelesek elhelyezni, hogy azt a takarítók be tudják gyűjteni, hétvégén és munkaszüneti napokon pedig a legközelebbi lépcsőházi szemétgyűjtőbe kötelesek levinni. Ügyelni kell, hogy a hulladék szemétgyűjtőbe szállítása alkalmával hulladékdarabok ne maradjanak, hulladékra utaló nyomok ne keletkezzenek a közös területeken.

Munkanapokon a hulladékot a lakók 08:00 és 10:00 közötti időben kötelesek zárt műanyag zacskóban a közös tulajdonú folyosókon kijelölt helyre elhelyezni, ahonnan a takarítók viszik le a zárt zacskókat a szeméttárolókba.

5.4.2 Tilos:

          folyosón, lépcsőház, lift előterében szőnyeget kirázni, cipőt pucolni, stb.,

          a háztartási hulladékot folyosóra, lépcsőház, lift előterébe kirakni, a kijelölt helyek és időpontok kivételével,

          csikket, szórólapot, papírzsebkendőt, stb. eldobni,

          az épületből tárgyakat kidobálni, folyadékot kiönteni,

          tárolóhelyiségben, vagy a parkoló-szinteken lévő gépkocsi-beállók területén hulladékot tárolni, gyűjteni.

5.4.3 A lakások, üzletek átalakításával, felújításával, műszaki karbantartásával összefüggő mindennemű szennyeződés elszállítása a felújítást, karbantartást végeztető lakó, vagy az ott munkát folytató vállalkozó feladata. Az ilyen jellegű munkák során semmilyen szennyeződés nem kerülhet közös területre.

5.4.4 Ablakban, erkélyen, loggián, teraszon csak mások zavarása nélkül lehet növényeket tartani és gondozni.

5.4.5 Hobbiállat tartása nem járhat közös terület szennyezésével, rovarok elszaporodásával.

5.5. Hulladékkezelés

5.5.1 A BASTION Residence Társasház a hatósági előírásoknak megfelelően végzi a hulladékgyűjtést. A központi hulladékgyűjtőkben összegyűlt hulladék elszállításáról az Gondnok köteles gondoskodni.

5.5.2 Minden üzlet (ide értve a kiskereskedelmi, szolgáltatási, vagy irodai, banki tevékenységet végzőket is) a vonatkozó hatályos jogszabályi előírások betartásával köteles kezelni a veszélyes hulladékot.

 1. MŰSZAKI SZABÁLYZAT

6.1 Átalakítás, felújítás, egyéb műszaki munkálatok

A lakásokban, a nem lakás célú helyiségekben, valamint a külön tulajdonban lévő ingatlanrészek külső épületrészein végzendő műszaki munkálatokhoz – a BASTION Residence Társasház egységes műszaki rendszerének védelme, valamint a lakók biztonsága érdekében -minden esetben a Közös Képviselő előzetes írásos hozzájárulása szükséges.

Műszaki munkálatot – így az átalakítás, felújítás szintjét el nem érő kisebb javításokat is ¬csak az adott lakás, illetve helyiség tényleges használójának írásbeli kérésére (munkavégzési engedély iránti kérelem) a Közös Képviselő által kiadott írásos engedély birtokában lehet végezni.

A műszaki munkálatok megkezdése előtt fel kell venni a kapcsolatot a Közös Képviselővel, akinél minden lakásról és nem lakás célú helyiségről kivitelezési mélységű tervdokumentáció áll rendelkezésre, és a munkavégzési engedély iránti kérelemben meg kell jelölni:

          a tervezett munkák pontos műszaki tartalmát,

          a kezdési-befejezési időpontot,

          a munkát végző személyeket,

          ha egyes munkálatok közüzemi szolgáltatás korlátozásával járnak, azok pontos idejét és tartalmát.

A Közös Képviselő a műszaki beavatkozást csak akkor engedélyezheti, ha az illeszkedik a lakóépület műszaki rendszeréhez.

Ha a munkához műszaki tervdokumentáció szükséges is szükséges, előzetesen azt is jóvá kell hagyatni a Közös Képviselővel és be kell jelenteni a kezdési-befejezési időpontot is.

Ha a műszaki munkákhoz -pld. átalakításhoz, felújításhoz- a Közös Képviselő hozzájárulásán túl hatósági engedély is szükséges, a munkálatokat kizárólag a törvényes építészeti és hatósági előírások betartásával, az adott munkára kiadott jogerős hatósági engedély birtokában és annak megfelelően lehet elvégezni.

A Közös Képviselő hozzájárulása egyetlen esetben sem pótolja a hatósági engedélyeket.

A kivitelezőnek érvényes felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, melyet a munkálatok megkezdése előtt igazolnia kell a Közös Képviselő felé.

A Közös Képviselő ellenőrizheti az engedélyezett műszaki munkálatok terv szerinti végzését, s eltérés esetén egyeztetni köteles a kivitelezővel. Az egyeztetés eredménytelensége esetén a Közös Képviselő értesíti az eltérésről a munkálatok megrendelőjét és az illetékes hatóságokat.

A munkavégzést kizárólag a Közös Képviselő által engedélyezett időben, a többi lakó érdekeinek és nyugalmának tiszteletben tartása mellett szabad végezni.

Az elvégzett munkát a kivitelező köteles a Közös Képviselő felé készre jelenteni, melyet a Közös Képviselő ellenőrizni jogosult.

A lakásokba beépített berendezések – a vonatkozó gyári utasítások szerinti és módon-időszakos karbantartást igényelnek. A karbantartásokat csak erre kiterjedő felelősségbiztosítással rendelkező cég, illetve annak szakemberei végezhetik. A karbantartásokhoz is a fentiek szerinti munkavégzési engedély szükséges.

6.2 Műszaki Üzemeltetés

A Közös Képviselő a műszaki berendezések üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenységekhez egyrészt megfelelő szakértelemmel rendelkező a Társasházal alkalmazásában álló karbantartó személyzetet (Gondnok), másrészt külön szerződés alapján megfelelő referenciával rendelkező alvállalkozókat vesz igénybe. Az ilyen szerződés alapján munkát végző személyek a vonatkozó szerződések és a Házirend alapján végzik feladatukat.

A Gondok és a karbantartó szakcégek ellátják a BASTION Residence Társasház műszaki működtetésével kapcsolatos alábbi feladatokat:

 1. a) a közös területek épületgépészeti rendszerének üzemeltetése és karbantartása, úgy víz, csatorna, gáz, villamos energia központi biztosítása, központi hűtő-fűtő berendezések, légtechnikai rendszer üzemeltetése,
 1. b) központi villamos berendezések, villámhárító, elosztók és alelosztók, kapcsoló-berendezések üzemeltetése és karbantartása,
 2. c) központi biztonságtechnikai berendezések biztosítása és üzemeltetése (tűzjelző, behatolásjelző, biztonsági világítás, tűzoltóhálózat)
 3. d) az épület közös részeinek karbantartása mind kívül, mind belül,
 4. e) központi szeméttárolás és gyűjtőedények működtetése,
 5. f) közös területű felvonók üzemeltetése és karbantartása
 6. g) az épület közös területeihez és közvetlen környezetéhez kapcsolódó kertészeti berendezések üzemeltetése, karbantartása,
 7. h) garázsbejárati rendszer működtetése.
 1. BIZTONSÁG

7.1 Őrzés-védelem és biztonság

7.1.1 Portaszolgálat: a BASTION Residence Társasház őrzés-védelmét a Közös Képviselő által kötött külön szerződés alapján, megfelelő szakértelemmel rendelkező vállalkozó, vagy közvetlenül a BASTION Residence Társasház alkalmazásában álló szakirányú végzettséggel és hatósági engedéllyel rendelkező munkavállaló (a továbbiakban: portaszolgálat) látja el.

A portaszolgálat a feladatát a személy-és vagyonvédelmi tevékenységre vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek, valamint a megkötött szerződése és a Házirend előírásainak megfelelően végzi.

7.1.2 A portaszolgálatot ellátó személyek a közös területeken 24 órás jelenlétükkel és tevékenységükkel recepciós szolgálat formájában – biztosítják a lakók nyugalmát és biztonságát. Feladatukat képezi többek között:

          a lakók be-ki közlekedésének biztosítása, illetve illetéktelen személyek bejövetelének megakadályozása

          a lakókon kívüli minden személyi mozgás jogosságának ellenőrzése,

          a lakókat telefonon tájékoztatniuk kell a hozzájuk érkező vendégekről (kivéve az üzleteket). A vendéget felengedni csak a lakó előzetes vagy telefonon történő engedélye alapján lehetséges

          a közös területek biztonságát személyes jelenléttel, és a térfigyelő kamerarendszer segítségével a recepcióban elhelyezett monitoron kell ellenőrizni,

          figyelemmel kísérik a Társasházban dolgozó alvállalkozókat, közüzemi díjbeszedő és postás célirányú mozgását, külső szakembereket csak előzetes igény, ill. engedély alapján engedhetnek be, azok mozgásának egyidejű regisztrálásával,

          közvetítő szerepet töltenek be igény esetén a lakók és a szabadidős szolgáltatások igénybevehetősége (telítettsége) közvetítésében,

          bármilyen rendkívüli esemény bekövetkeztével késedelem nélkül kötelesek intézkedni, majd eseményt haladéktalanul jelenteni kell a Közös Képviselőnek

          áramszünet esetén biztosítják- a garázs-szintekre való behajtást a redőny-kapu kézi mozgatásával

          szükség esetén szakszerűen segíteni kell a mentők-rendőrség-tűzoltóság munkáját.

7.1.3. A lakóépületben elhelyezett biztonsági kamerák felvételeit 15 napig tárolja a biztonsági rendszer, utána automatikusan törli.

A kamerarendszer működtetésének részletes szabályait a Társasház Adatvédelmi Szabályzata tartalmazza.

7.1.4. A garázskapun történő behajtást, illetve a parkoló szintekről a lakóépületbe történő bejutást, illetve a Társasházak körüli közterületekről a lakóépületekbe történő bejutást biztonsági kártya biztosítja.

Az egyes épületek lakói olyan biztonságikártyával rendelkeznek, amelyek a garázskapu és a lakók által használt lakóingatlan épületének bejárati ajtajainak nyitására alkalmasak.

Kártya elvesztése esetén annak pótlására csak 5.000 Ft költségtérítés ellenében van lehetőség.

Az elektronikus beléptető rendszer működtetésének részletes szabályait a Társasház Adatvédelmi Szabályzata tartalmazza.

 1. SZABADIDŐS CÉLÚ TERÜLETEK IGÉNYBEVÉTELE

A Szalag utca 30. szám alatti, „A” jelű épületben található szabadidős célú területet kizárólag az A épület lakói és a lakók vendégei használhatják.

A szabadidős célú területen hangos, vagy a lakók nyugalmát megzavaró tevékenységet nem szabad végezni.

A szabadidős célú területet: munkanapokon 08:00 és 20:00 óra között, hétvégén és munkaszüneti napokon 10:00 és 20:00 között lehet használni.

 1. A REND ÉS A NYUGALOM BIZTOSÍTÁSA

9.1. A lakóépületekben (a lakásokban és a közös tulajdonú, illetve közös használatú helyiségekben és területeken) tilos a zajos magatartás, a lakók mindennemű zavarását el kell kerülni.

Az üzletekben zenehasználat kizárólag az üzlet jellegéhez kapcsolódóan és csak olyan formában megengedett, hogy az ugyancsak nem zavarhatja a lakók nyugalmát, illetve más üzletek, irodák nyugodt működését. Ennek során be kell tartani a hatályos jogszabályi és hatósági előírásokat is.

9.2. Televízió, rádió, lemezjátszó, videó, egyéb audio-vizuális eszköz, háztartási és munkagép úgy működtethető, hogy azok hangja a lakáson, üzleten kívül ne legyen hallható.

9.3. Este 19:00 órán túl tartó, várhatóan nagyobb zajjal (tánc, éneklés) járó családi és baráti találkozókat 24 órával korábban be kell jelenteni a szomszédos lakásban lakóknak és a Közös Képviselőnek. Az ilyen körülmények közötti találkozókat is be kell fejezni 24:00 óráig.

9.4 A lakásokban zajt okozó ipari és kereskedelmi tevékenységet folytatni tilos.

A lakóépület rendje és nyugalma érdekében:

 1. a) zajjal járó építési és szerelési munkák kizárólag munkanapokon 08:00 és 18:00 között végezhetők
 1. b) zajjal járó háztartási gépek (porszívó stb.) szombaton, vasárnap és ünnepnapokon 09.00 és 14.00 óra között használhatók
 2. c) lakáson kívül ruhaneműk szellőztetése, lakástextiliák porolása, tisztítása, porképződéssel járó takarítás, portörlő ruha kirázása ablakon keresztül

– munkanapokon: 08:00 és 19:00 óra között

– szombaton: 10:00 és 14:00 óra között végezhető el.

9.5 A folyosón és a lépcsőházban az ajtócsapkodást és a zajongást el kell kerülni.

9.6 Az azonnali beavatkozást igénylő életveszély- vagy hibaelhárítási munkák hatósági intézkedés, továbbá a Közös Képviselő intézkedése vagy hozzájárulása alapján időponttól függetlenül elvégezhetők illetve elvégzendők.

9.7 Ének, zene oktatása, gyakorlása

Az ének, zene oktatása, gyakorlása -a szünetekben szellőztetés kivételével- zárt ablakok mellett a következő időpontokban folytatható:

          munkanapokon: 08:00 és 19:00 óra között

Hivatásos művészek, együttesek, oktatók lakóépületen belüli működését az önkormányzat, a Közös Képviselő véleményének meghallgatásával megtilthatja, vagy fenti időtartamot korlátozhatja.

 1. A FELVONÓ HASZNÁLATA

10.1 A felvonó kezeléséről, karbantartásáról, hibajavításáról a Gondnok intézkedik. Elérhetőséget, erre alkalmas helyen, látható módon fel kell tüntetni.

10.2 A személyszállító felvonóban bútor, építési anyag a Gondnok által engedélyezett mértékben szállítható. A szállító köteles gondoskodni a felvonó használat utáni kitakarításáról, továbbá megtéríteni a szállításból eredő hiba megjavításának költségeit.

10.3 A felvonót mindenki saját felelősségre használhatja.

 1. PARKOLÓ-SZINTEK HASZNÁLATA

11.1 Területi elhelyezkedés

A BASTION Residence Társasházban Szalag utca 30. szám alatti „A” jelű épületből megközelíthetőek, az „A” épület földszintjén és 1. emeleti szintjén találhatóak a gépkocsi-beállók (Teremgarázs).

Minden lakó kizárólag azt a gépkocsi beállót használhatja, melynek tulajdonjogát megszerezte, vagy amelynek használatára az adott gépkocsi-beálló tulajdonosával kötött megállapodása alapján jogosult.

11.2 A Teremgarázs üzemeltetése

A Közös Képviselő a Társasház munkatársain keresztül az alábbi feladatokat látja el:

          portaszolgálat és térfigyelő kamera rendszer segítségével gondoskodik a garázs-szintek biztonságáról.

          Azonosító kártya elvesztése (megrongálódása) esetén -a régi kártya érvénytelenítése mellett -új kártyát biztosít költségtérítés ellenében.

          Folyamatosan biztosítja a rendet és a tisztaságot a garázs-szinteken és a lehajtón.

          Olyan közlekedési rendet alakít ki és tart fenn, amely gyors és biztonságos be- és kiközlekedést biztosít a parkolóba.

          Ügyel az utcáról történő zavartalan behajtásra, az azt akadályozó vagy veszélyeztető módon parkoló gépkocsik elszállítását a jármű üzembentartójának veszélyére és költségére haladéktalanul kezdeményezi.

          Szükség, segélykérés esetén a lakók akadályainak mielőbbi szakszerű megoldása.

11.3 A Teremgarázs szabályzata

1)         Dohányzás és nyílt láng használat szigorúan tilos a teremgarázs egész területén.

2)         Maximális sebesség a teremgarázs egész területén 5 km/óra.

3)         Maximális gépkocsi magasság 200 cm.

4)         Gázüzemű gépjármű nem parkolhat a garázs-szinteken!

5)         Csak tompított fény használható.

6)         Ki- és bejáróba parkolni még átmenetileg is tilos.

7)         Parkoláskor az autó a parkolóhely felfestett jelein belül kell, hogy álljon, az autó nem lóghat ki a közlekedő útra.

8)         Erős hangjelzés használata tilos.

9)         Tilos a Teremgarázs területén a motor felpörgetése és a gumik csikorogtatása, ajtók csapkodása.

10)       A gépjárműtulajdonos felelős mindazon károkért, amiket saját autójával okozott.

11)       Tűz- és robbanásveszélyes anyagok tárolása, átfejtése szigorúan tilos.

12)       A gépkocsi-beállót használó lakó köteles tisztán tartani a gépkocsi-beállót. Felel a vonatkozó tűzvédelmi szabályok betartásáért.

13)       Tilos szennyezett gépjárműnek mosása, az autók szerelése, fényezése, olajcseréje.

14)       A parkolóban szemetelni tilos, a lépcsők és liftek mellett található szeméttartókat kell használni.

15)       A parkoló egész területén a közlekedés szabályai az érvényesek.

16)       A garázs-szinteken kialakított parkolók nem minősülnek őrzött parkolónak. A parkoló területén álló és haladó gépjárművekben harmadik személy által okozott károkért, veszteségekért a Társasház nem felel.

17)       A gépkocsi-beállóba úgy kell beállni, hogy ez ne akadályozza a szomszédos gépkocsi-beállókba történő behajtást, valamint az onnan történő kiállást.

18)       A szabálytalan helyen álló járműveket – felszólítás után – a jármű tulajdonosának felelősségére és költségére a Közös Képviselő elszállíttatja.

19)       A parkolóban lévő vezetékekhez, szerelvényekhez – baleset-megelőzési okokból – tilos hozzányúlni.

20)       A teremgarázs ajtajait állandóan zárva kell tartani.

21)       A teremgarázs ajtaját személybejáráshoz tilos igénybe venni. A parkolás alkalmával ügyelni kell arra, hogy idegen személy ne jusson be az épületbe. A garázsszinteken idegen személyek jelenlétét azonnal jelezni kell a portaszolgálat felé.

22)       Ha a CO koncentráció emelkedése miatt a jelzőlámpa kigyullad vagy további növekedés miatt a jelzőhang megszólal, a gépkocsi motorját azonnal le kell állítani és a garázs-szintet késedelem nélkül el kell hagyni.

23) A parkolóba az arra jogosult személyek (tulajdonos, bérlő, használó) annyi számú gépkocsival jogosultak behajtani, illetve egyidőben a parkolóban tartózkodni, ahány parkolóhely használatára jogosultsággal rendelkeznek. A portaszolgálat jogosult ellenőrizni a belépésnél a jogosultságot a belépésre és az engedélyezetten felüli számú gépjármű belépést megtagadni, megakadályozni. A parkolóban jogosultság nélkül tartózkodó járműveket – felszólítás után – a jármű tulajdonosának felelősségére és költségére a Közös Képviselő elszállíttatja.

 1. ÁLLAGVÉDELEM, KARBANTARTÁS, FELÚJÍTÁS

12.1 Minden lakó és dolgozó, valamint a látogatók, vendégek kötelesek a Társasház állagát, mindenekelőtt a közös használatú épületrészeket és helyiségeket, valamint berendezéseket a károsodástól, rongálódástól megóvni. A kár okozója az okozott károkért teljes anyagi felelősséggel tartozik.

12.2 Ha a Társasház épületével kapcsolatban javítási, karbantartási, felújítási munkálat válik szükségessé, azok jellegét, megkezdésének tervezett időpontját és várható időtartamát a Közös Képviselő előre, hirdetményen közli a ház lakóival, megjelölve azt is, ha valamely közműszolgáltatás átmeneti szünetelése várható.

12.3 A lakások kisebb körére, a lakóépület egy részére kiterjedő munkálatokról az érintett lakók hirdetmény mellőzésével, közvetlenül kapnak a Közös Képviselőtől tájékoztatást.

12.4 Az előzetes tájékoztatási, illetve értesítési kötelezettség nem vonatkozik az azonnali intézkedést igénylő életveszély-elhárítást célzó munkálatokra.

 1. ÉPÜLET FALÁRA BERENDEZÉSEK, REKLÁMOK ELHELYEZÉSE, AZ ÉPÜLET LÁTVÁNYÁNAK VÉDELME

13.1 Épületen hirdető berendezés, fényreklám, díszkivilágítás, kirakatszekrény, cég-és címtábla elhelyezéséhez a BASTION Residence Társasház kiemelten védett műemléki környezete miatt hatósági engedélyre van szükség.

13.2 Az épület külső és belső egységes képét a Közgyűlés hozzájárulása nélkül senki nem változtathatja meg.

Tilos a Társasház épületére (mind a közös tulajdonú felületekre, mind a külön tulajdonban lévő ingatlan-részekre) parabolaantennát felszerelni.

Tilos az erkélyeket, teraszokat befedni, a külső festéseket átszínezni.

Bútorok, egyéb tárgyak loggián, erkélyen csak olyan módon helyezhetők el, hogy az ne rontsa az épület látványát.

 1. ÁLLATTARTÁS SZABÁLYAI

Tilos a társasház bármely közös tulajdonú és közös használatú területén, részén állatot tartani.

A külön tulajdonú és a kizárólagos használatú közös tulajdonú területeken csak olyan hobbiállat tartása engedélyezett, amely nincsen különleges mozgásigénye (un. szobaállatok). A szobaállatok tartási szabályait, a tartható állatok számát és tartási módját hatósági rendelkezések írhatják elő.

Az állat tulajdonosa köteles a hatósági előírások betartásán túl arról is gondoskodni, hogy az állat életvitelével kapcsolatos hang-, és szaghatások ne zavarják vagy befolyásolják más lakók életét. Higiéniai okokból a nem szobatiszta állatokat csak megfelelő tartóeszközben (kennel, terrárium, akvárium, stb.) lehet életvitel szerűen tartani.

Az állat tulajdonosa, gondozója köteles a közös területeken is gondoskodni arról, hogy az állat tartása ne zavarja a többi lakó nyugalmát.

A szabadidős célú területen tilos állatot tartani vagy sétáltatni.

A közös tulajdonú területen vagy más lakó által használt magántulajdonú területen szennyeződést, piszkot vagy kárt okozó állat tulajdonosa vagy gondozója köteles a szennyeződést, piszkot haladéktalanul feltakarítani és az okozott kárt megtéríteni. Amennyiben az állat tulajdonosa, gondozója az állat által okozott szennyeződés szóbeli felszólítás ellenére sem takarítja el, úgy a Társasház azt az állat tulajdonosának a költségén teszi meg.

Tilos olyan állatot tartani, amely veszélyt jelenthet a többi lakóra, a külön vagy közös tulajdonú vagyontárgyak biztonságára.

Madarat úgy tartani vagy etetni, hogy mások lakásának loggiáját, erkélyét, teraszát, ablakpárkányát vagy az épület közös használatra szolgáló területeit szennyezzék, nem szabad.

 1. SZANKCIÓK

Amennyiben valaki a közös tulajdonban, vagy a külön tulajdonban vagy más személyben, illetve harmadik személy vagyonában a jelen házirend megsértésével, vagy egyébként szándékosan, vagy gondatlanul kárt okoz, köteles azt haladéktalanul megtéríteni és a kár enyhítése érdekében mindent megtenni. A kárt okozó személy – kiskorú károkozó esetén gondozója vagy törvényes képviselője – a magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezéseinek megfelelően köteles helyt állni. A tulajdonostársak kezdeményezésére a Társasház fel kell, hogy lépjen a közös tulajdonban kárt okozó személyekkel szemben.

A Közös Képviselő felszólítja a Házirend rendelkezéseit megsértő személyeket a tevékenység befejezésére, az okozott kár megtérítésére a szankciók megjelölésével. A Közös Képviselő intézkedését sérelmező személy a Közgyűléshez fordulhat panasszal.

 1. BÉRLŐKRE, BÉRBEADÁSRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

A BASTION Residence Társasház többségi tulajdonosa a BASTION Residence Kft. a tulajdonában álló 30 lakást, 8 üzlethelyiséget 67 gépkocsi-beállót és a tárolókat bérbe adja, a külön tulajdonú ingatlanjait kiszolgált apartmanként üzemelteti.

A BASTION Residence Társasház házirendje a jelen pontban rögzített eltérésekkel, kiegészítésekkel a BASTION Residence Kft. bérlőire, lakóira is vonatkozik.

A bérlők és lakók igényeit, a tulajdonosok bérlőkkel, lakókkal szembeni panaszait, észrevételeit a BASTION Residence Kft. által foglalkoztatott Rezidencia Menedzser kezeli. Minden problémával, észrevétellel, kérdéssel hozzá kell fordulni. A Rezidencia Menedzser munkanapokok telefonon 09:00-20:00 óráig, személyesen 09:00-17:00 között a menedzseri irodában vagy ezeken az időpontokon túl e-mailben érhető el.

A bérlők, lakók

 • a bérelt lakásokban a lakás tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül semmilyen módosítás nem eszközölhetnek;
 • képeket a falra szöggel, csavarral nem tehetnek fel, bármilyen egyéb tartós változtatást nem eszközölhetnek. (A bérlők ilyen irányú igényeiket a Rezidencia Menedzsernek kell, hogy jelezzék.)
 • a bérleményben található berendezésekért anyagi felelősséggel tartoznak;
 • tudomásul veszik, hogy a lakások és üzletek nem dohányzó helyiségek; (A dohányzási tilalom megszegéséért a BASTION Residence Kft. 500,- € összegű kárátalányt jogosult a bérlőtől, lakótól követelni.)
 • nem adhatnak közvetlen utasítást a gondnoknak, a takarítónak, biztosági őrnek, minden igényüket a Rezidencia Menedzserrel kell közölniük, aki intézkedik a bérlői, lakói igények teljesítéséről.

Abban az esetben amennyiben a bérlő vagy lakó a Házirend rendelkezéseit megsérti, akkor

 • egyszeri (egy rendbeli) jogsértés esetén 2 egymást követő írásbeli felszólítás ellenére sem hagy fel a jogsértő magatartással, tevékenységgel;
 • folyamatosan visszatérő, vagy fennálló illetve többfelé (több rendbeli) jogsértés esetén pedig harmadik jogsértést követően

a BASTION Residence Kft. azonnali hatállyal megszünteti a bérleti jogviszonyt.

 1. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A Közös Képviselő köteles arról gondoskodni, hogy a Házirend valamennyi lakó rendelkezésére álljon.

Ha a tulajdonostársak lakásuk és nem lakás célú helyiségeik használatát átengedik más személy részére, kötelesek felhívni figyelmét a Házirend betartására.

A Közös Képviselő köteles a Házirend egy példányát elhelyezni a biztonsági szolgálat őrhelyén.

A Házirend módosítása esetén a Közös Képviselő gondoskodik arról, hogy a megváltozott szabályokat valamennyi lakó részére megküldje.