×

Sütik kezelése

Adatkezelési Tájékoztató

Utolsó módosítás: 2019. május 21.

Tartalom

1. Általános rendelkezések és elérhetőségek

2. A Tájékoztató frissítése és elérhetősége

3. Egyéb adatvédelmi feltételek

4. A kezelt adatok köre és adatkezelési célok

5. Személyes adatok átadása szerződéses partnereinknek

6. A https://bastionresidence.hu/ weboldalon felhasznált sütik

7. Gyermekekkel és harmadik személyekkel kapcsolatos személyes adatok

8. Adatbiztonsági intézkedések

9. Adatvédelmi jogok és jogorvoslatok

1. Általános rendelkezések és elérhetősége

A jelen tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) a BASTION Residence Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: BASTION, BASTION Residence Kft. vagy Társaságunk) által kezelt, azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ (személyes adat) kezelésére vonatkozik.

Vonatkozó adatvédelmi jogszabályok:

– A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi IV. törvény („Ptk.”);

– A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992.évi LXIII.

Törvény („Adatvédelmi tv. ”);

– 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról („Info tv.”)

– GDPR, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 sz. Rendelete, a természetes személyek

személyes adatainak kezeléséről, védelméről és az adatok szabad áramlásáról (95/46 EK

rendelet hatályon kívül helyezése);

A BASTION Residence Kft. székhelye: 1126 Budapest, Királyhágó utca 2. III. em. 4.

A BASTION Residence Kft. értékesítési irodájának címe: 1011 Budapest, Szalag utca 28. fszt. 1.

A BASTION Residence Kft. cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-280827

A BASTION Residence Kft. weboldala: https://bastionresidence.hu/

A BASTION Residence Kft. telefonszáma: +36706259545

A BASTION Residence Kft. email címe: info@bastionresidence.hu

A BASTION Residence Kft. megbízott adatvédelmi felelőse és elérhetőségei:

dr. Balázs Péter; peter.balazs@bastionresidence.hu

Ha Önnek bármilyen kérdése vagy észrevétele van ezzel a Tájékoztatóval kapcsolatban, mielőtt használná a https://bastionresidence.hu/ weboldalt, vagy valamilyen adatot a jelen Tájékoztató szerint átadna, kérjük lépjen kapcsolatba a Társaságunkkal a fenti elérhetőségek valamelyikén.

Ha Ön a személyes adatokat harmadik fél szolgáltató szolgáltatásának igénybevételével bocsátja rendelkezésünkre (pl. ingatlanközvetítő szolgáltató útján, vagy közösségi oldalon keresztül), akkor az adatok kezelésére az adott szolgáltatás saját adatkezelési tájékoztatója és egyéb felhasználási feltételei is irányadók lehetnek. Ezzel kapcsolatban a BASTION nem tartozik felelősséggel.

2. A Tájékoztató frissítése és elérhetősége

A BASTION fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, a módosítást követő hatállyal módosítsa, figyelemmel a vonatkozó jogszabályokban foglalt korlátozásokra és szükség esetén az érintettek megfelelő időben történő előzetes tájékoztatásával. A jelen Tájékoztató módosítására különösen abban az esetben kerülhet sor, ha arra jogszabályváltozás, adatvédelmi hatósági gyakorlat, üzleti- vagy munkavállalói igény, új, személyes adatok kezelésével járó tevékenység, illetve újonnan felfedezett biztonsági kockázat miatt szükség van. Külön kérésére a BASTION megküldi Önnek a mindenkor hatályos Tájékoztató egy példányát.

3. Egyéb adatvédelmi feltételek

Egyes külön szolgáltatások igénybevétele során specifikus adatvédelmi feltételek is alkalmazandók lehetnek, melyekről Ön az adott szolgáltatás igénybevétele előtt kap tájékoztatást.

4. A kezelt adatok köre és adatkezelési célok

A BASTION által kezelt személyes adatok köre, az adatkezelési célok, valamint az adatkezelés időtartama és az adatokhoz való hozzáférésre jogosultak köre részletesen az alábbiak szerint kerül bemutatásra.

A kezelt adatok köre:

A BASTION kizárólag az Ön által önkéntesen megadott személyes adatokat kezeli, saját maga nem gyűjt, nem szerez be személyes adatokat.

A BASTION által kezelt személyes adatok a következők:

Amennyiben Ön felveszi a kapcsolatot Társaságunkkal:

  • az Ön neve;

  • az Ön telefonszáma;

  • az Ön e-mail címe;

  • az ingatlan adatai, amivel kapcsolatban érdeklődött

Amennyiben Ön Társaságunkkal bérleti szerződést kíván kötni, illetve szerződést kötött, akkor a fenti adatokon túl:

  • az Ön anyja születési neve;

  • az Ön születési helye ideje;

  • az Ön lakcíme;

  • az Ön személyazonosító okmányának száma;

  • az Ön által bérelt ingatlan adatai, bérleti díja;

  • az Ön bankszámlaszáma

Az adatkezelési célok összefoglalva a következők:

A BASTION ügyfelei és az általuk bérleni kívánt ingatlanok vonatkozásában létrejövő ingatlan bérleti szerződés előkészítése, a bérleti szerződés megkötése, a bérleti jogviszony során a kapcsolattartás.

A BASTION üzleti könyveinek vezetése, felülvizsgálata, auditálása.

Kötelező hatósági adatszolgáltatások, vizsgálatok, megkeresések teljesítése.

Reklámanyagok küldése e-mailben és/vagy telefonos megkereséssel (közvetlen üzletszerzés) a BASTION részéről.

Ha egy adatkezelési cél a BASTION vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, a jogos érdek megállapításához használt érdekmérlegelési tesztet a BASTION a fenti elérhetőségek valamelyikére benyújtott kérés esetén rendelkezésre bocsátja.

A BASTION kifejezetten felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat a BASTION nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan jogi alapokon történnek, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. A BASTION nem küld sem hírlevelet, sem automatizált üzeneteket. Közvetlen megkeresése mindig közvetlenül a címzettnek szólnak egyedileg meghatározott ajánlattal. Amennyiben Ön nem kíván további ilyen megkeresést kapni, úgy azt e-mailben köteles jelezni a BASTION felé, aki a kérésnek eleget téve nem fog további megkeresést intézni Ön felé.

Ha az Adatkezelés időtartamaként a jelen Tájékoztató igény érvényesíthetőségének elévülési idejét jelöli meg, az elévülést megszakító cselekmény az adatkezelés időtartamát az elévülés bekövetkezésének új időpontjáig meghosszabbítja.

5. Személyes adatok átadása szerződéses partnereinknek

A BASTION az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó feladatok elvégzésére a jelen Tájékoztatóban külön megnevezett szerződéses partnereken túl az alábbi szerződéses partnereket veszi igénybe.

A szerződéses partnerek összefoglalva következők:

Corvinus SPV Kft. – ügyvezetés-üzletvezetés;

NIR Bt. – project management;

BALÁZS & BÁCS Ügyvédi Iroda – jogi szolgáltatás;

TOWER Interconsult Kft . – könyvelési, számviteli szolgáltatás;

The Back Office (Libanon) – könyvvizsgálat, üzleti könyvek felülvizsgálata;

HRENKÓ Kft. – weboldal fejlesztés és karbantartás;

DENINET Kft. – tárhely-, és webmail szolgáltatás;

A szerződéses partner úgynevezett „adatfeldolgozóként” jár el: a jelen Tájékoztatóban meghatározott személyes adatokat a BASTION nevében kezeli. A BASTION csakis olyan adatfeldolgozókat vehet igénybe, amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak – különösen a szakértelem, a megbízhatóság és az erőforrások tekintetében – arra vonatkozóan, hogy a GDPR követelményeinek teljesülését biztosító technikai és szervezési intézkedéseket végrehajtják, ideértve az adatkezelés biztonságát is. Az adatfeldolgozóra háruló konkrét feladatokat és felelősségeket a BASTION és az adatfeldolgozó közötti szerződés szabályozza. Az adatkezelésnek a BASTION nevében való elvégzését követően az adatfeldolgozó a BASTION választása szerint visszaszolgáltatja vagy törli a személyes adatokat, kivéve, ha az adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog előírja azok tárolását.

6. A https://bastionresidence.hu/ weboldalon felhasznált sütik

A https://bastionresidence.hu/ weboldal bizonyos területein használunk sütiket (cookie-kat). A sütik olyan fájlok, melyek információt tárolnak az Ön webes keresőjén.

A sütik például lehetővé teszik a weboldal számára, hogy felismerje, ha Ön korábban azt már meglátogatta, vagy segítenek nekünk megérteni, hogy a weboldal melyik része a legnépszerűbb, mert látni engedik, hogy látogatóink mely oldalakra lépnek be és mennyi időt töltenek ott. Ennek tanulmányozásával a weboldalt jobban tudjuk igazítani az Ön igényeihez, és még változatosabb felhasználói élményt tudunk nyújtani Önnek. A sütik segítségével biztosítani tudjuk azt is, hogy az Ön következő látogatása alkalmával megjelenő információk meg fognak felelni az Ön felhasználói elvárásainak (anélkül, hogy Önt személyesen azonosítaná).

Mikor Ön felkeresi valamely weboldalunkat, sor kerülhet olyan technikai információk automatikus gyűjtésére is, melyekből az Ön személye nem azonosítható. Például egy olyan másik weboldal neve, mely Önt erre a weboldalra irányította, a weboldalhoz való hozzáférés helyszíne, a weboldalon végzett keresések. Ezen információk gyűjtése segítséget nyújt számunkra a weboldalunk felhasználói által preferált keresési szokások személyes adatok felhasználása nélkül történő felismerésében. Ezen információk kizárólag belsőleg kerülnek felhasználásra. A névtelen vagy általános jellegű adatok, melyekből az Ön személye nem azonosítható, nem minősülnek személyes adatnak, így nem tartoznak ezen Tájékoztató hatálya alá.

Ön beállíthatja webes keresőjét, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa mindet, vagy értesítse Önt, ha süti érkezik az Ön gépére. Mindegyik webes kereső különböző, így kérjük használja keresője “Segítség” menüjét a sütik beállításainak módosításához. A sütik természetével, valamint kikapcsolásukkal kapcsolatos további információt a http://www.youronlinechoices.com/hu/ oldalon talál. A https://bastionresidence.hu weboldal a sütik használatával történő működésre készült, így azok kikapcsolása hatással lehet a weboldal használhatóságára, és megakadályozhatja, hogy Ön annak minden előnyét kihasználja

A Google Analytics további lehetőségeket biztosít a Google Analytics szolgáltatásokról való leiratkozáshoz: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

7. Gyermekekkel és harmadik személyekkel kapcsolatos személyes adatok

18. éven aluli személyek nem adhatnak meg magukról személyes adatot, kivéve, ha szülőktől ehhez engedélyt kértek.

Személyes adatok rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti és szavatolja, hogy a fentiekre figyelemmel jár el, cselekvőképessége az információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban nem korlátozott.

Amennyiben Ön bármely személyes adat rendelkezésre bocsátására jogilag önállóan nem jogosult, Ön köteles az érintett harmadik személyek (pl. törvényes képviselő, gondnok, egyéb személy, akinek a nevében eljár) beleegyezését megszerezni, vagy az adatok rendelkezésre bocsátásához más jogalapot biztosítani. Ezzel összefüggésben Ön köteles mérlegelni, hogy az adott személyes adat rendelkezésre bocsátásával összefüggésben szükség van-e valamely harmadik személy hozzájárulására. Előfordulhat, hogy a BASTION, amely érintett személlyel személyes kapcsolatba nem kerül, így a jelen pontnak való megfelelést Ön köteles biztosítani, és a BASTION-t ezzel összefüggésben felelősség nem terheli. Ettől függetlenül, a BASTION mindenkor jogosult ellenőrizni, hogy valamely személyes adat kezelésére a megfelelő jogalap rendelkezésre áll-e. Például, ha Ön harmadik személy nevében jár el, jogosultak vagyunk kérni az Ön meghatalmazását és/vagy az érintett személy megfelelő adatkezelési hozzájárulását az adott ügyre vonatkozóan.

Minden észszerű erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy töröljünk valamennyi információt, amelyet jogosulatlanul bocsátottak rendelkezésünkre, és biztosítjuk, hogy ezen információ más számára nem kerül továbbításra, sem általunk történő felhasználásra (sem reklámozási, sem egyéb célból). Kérjük, közölje velünk haladéktalanul, ha azt tapasztalja, hogy egy gyermek önmagáról, vagy egy harmadik személy Önről jogosulatlanul bocsátott rendelkezésre személyes adatot. A Tájékoztató elején kiemelt elérhetőségeinken léphet kapcsolatba velünk.

8. Adatbiztonsági intézkedések

A BASTION az általa kezelt személyes adatokat az információkhoz való hozzáférés korlátozásával védi. Például csak azon személyek férhetnek hozzá az adatokhoz, akik számára az a fent említett célok elérése érdekében szükséges.

A BASTION az EU területén kívülre személyes adatokat kizárólag a BASTION Residence Kft. tulajdonosai, és a tulajdonosok által a BASTION Residence Kft. üzleti könyveinek felülvizsgálatára megbízott személy részére továbbít, és csak abban a korlátozott körben (bérlő neve, bérelt ingatlan adatai, bérleti díj, a BASTION által kibocsátott számlák), amelyek a BASTION Residence Kft. tulajdonosi felügyeletéhez, a tulajdonosi döntések meghozatalához, az üzleti könyvek és nyilvántartások felülvizsgálatához szükségesek.

9. Adatvédelmi jogok és jogorvoslatok

Az Ön adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit részletesen a GDPR vonatkozó rendelkezései (így különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79., 80. és 82. cikkei) tartalmazzák. Az alábbi összefoglalás tartalmazza a legfontosabb rendelkezéseket, illetve a BASTION ennek megfelelően nyújt tájékoztatást az Ön részére az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről.

Az információkérést, jogorvoslati kérelmet egyéb adatkezeléssel, adatvédelemmel kapcsolatos nyilatkozatokat Önnek írásban – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megtenni. Amennyiben Ön nem a BASTION által nyilvántartott email címéről indítja a megkeresést úgy a BASTION köteles Önt felhívni arra, hogy hitelt érdemlő módon igazolja személyazonosságát.

A BASTION indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen az Ön joggyakorlással (lásd: GDPR 15-22. cikkei) kapcsolatos kérelmének beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a BASTION a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha Ön azt másként kéri.

Ha a BASTION nem tesz intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

9.1 Az Ön hozzáférési joga

(1) Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés céljai;

b) az érintett személyes adatok kategóriái;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e) az Ön joga, hogy kérelmezheti tőlünk az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f) valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; és

g) ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

h) automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Önre nézve milyen várható következményekkel jár.

(2) Ha személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül sor, Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról.

(3) Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsátjuk. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha Ön másként kéri.

9.2 A helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

9.3 A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

(1) Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük;

b) Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) Ön tiltakozik az adatkezelése ellen, és adott esetben nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

d) a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;

e) a személyes adatokat a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; vagy

f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

(2) Ha a BASTION nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az (1) bekezdés értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

(3) Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges, többek között:

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

b) a személyes adatok kezelését előíró, a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából;

c) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

d) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

9.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog

(1) Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a BASTION jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

(2) Ha az adatkezelés az (1) bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

(3) Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatjuk Önt.

9.5 A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

A BASTION minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Ön kérésére tájékoztatjuk e címzettekről.

9.6 Az adathordozhatósághoz való jog

(1) Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, általa a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a BASTION, ha:

a) az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és

b) az adatkezelés automatizált módon történik.

(2) Az adatok hordozhatóságához való jog (1) bekezdés szerinti gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

9.7 A tiltakozáshoz való jog

(1) Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve profilalkotást is. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezeljük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan jogalapból kell tovább kezelnünk, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

(2) Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen.

(3) Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

(4) Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve Ön a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

(5) Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

9.8 A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az Ön megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t. Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (http://naih.hu/; 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

9.9 A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

(1) Ön jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság Önre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

(2) Ön jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja Önt a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

(3) A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

9.10 Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

(1) Ön hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait.

(2) Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is. Az ilyen per Magyarországon a törvényszék hatáskörébe tartozik. A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes bíróság (törvényszék) előtt is megindíthatja. A bíróságok (törvényszékek) illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: www.birosag.hu.